Partneriteti I Organizatave te Shoqerise civile me pushtetin vendor factor pozitiv ne permiresimin e ambientit ne qytet

Fondacioni Agrinas-ER eshte nje organizate e cila ka mbeshtetur ne vazhdimesi zhvillimin dhe permiresimin e kushteve te jeteses ne qytetin e Ersekes edhe ne komunat per rreth; nje kontribut te vecante ka dhene ne permiresimin e ambientit ne qytet nepermjet aktivteteve te perbshketa me bashkine e qytetit; Nje nder projektet qe eshte zbatuar kohet e fundit eshte projekti “Qytet I Gjelber”. Ky project eshte mbeshtetur nga REC ( Qendra Rajonale e Mjedisit) ne kuader te programir Senior-a.

Nepermjet ketij bashkepunimi eshte bere e mundur, krasitja dhe rikonstruksioni I pemeve dhe bimeve te tjera zbukuruese ne lulishten ne hyrje te qytetit; mbjellje te reja te pemeve, e shkureve decorative; mbjellje lule; ndertimi  sistemit ujites te lulishtes dhe  ndertimi i rjetit  te brendeshem te shperndarjes se ujit; ndetimi I nje shatervani ne qender  te lulishtes , gje e cila I ka dhene ngjyre kesaj lulishte. Njekohesisht jane vendosur 12 stola te cilet kane krijur kushte te mira clodhese per qytetaret.

Ne bashkepunim me nxenesit e shkolles  nentevjecare Papa Kristo Negovani jane bere mbjellje pemesh zbukuruese edhe ne ambientet e shkolles .

Relizimi I ketij projekti eshte bere ne partneritet me Bashkine Erseke e cila ka dhene nje kontribut te vecante qe ne nxitjen per pregatitjen e projektit , si dhe  ne gjithe procesin e zbatimit te  aktiviteteve.

Me perfundimin e ketij projekti eshte krijuar nje ambient I gjelberur I qytetit , mundesi per mirembajtjen e tij ne te ardhenmn, eshte krijuar nje ambjent I zbukuruar ; gjithshtu jane krijuar kushte per clodhjen e qytetareve dhe te nxenesve te shkollave te  mesme dhe shkolles nente vjecare te cilet jane shume prane kesaj lulishte.

Me perfundimin e projektit nuk kane perfunduar punimet per permiresimin e gjendjes se lulishtes. Bashkia Erseke do te vazhdoje inevstimet  ne kete luilishte duke permiresuar sistemin e ndricimit dhe rjetin e rrugeve brenda lulishtes; njekohesisht edhe permiresimin e  ambienteve publike te tjera brenda qytetit. Bashkepunimi me pushtetin vendor dhe  shoqerine civile ne te ardhmen. ne interest e komunitetit te Kolonjes dhe gjithe vizitoreve.

Mbeshtetjen e REC me keto investime jo vetem ka influencuar ne permiresimin e ambientit te qytet, por  njekohesisht ka qene nje mbeshtetje per forcimin e maredhenjeve midis organizatave te shoqerise civile dhe pushtetit vendor.

Paskal Vogli

Drejtor ekzekutiv

Fondacioni Agrinas-ER

????????????????????????????????????

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *